Házirend

HÁZIREND
Kedves Szülők!

Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében, törekedjenek betartására.

Az intézmény neve:

Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda
7443. Somogyjád, Béke u. 1/a
Telefon:06-82/489-042

Alapító szerve: Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás Társulási Tanácsa


Az intézmény vezetője: Kurucz Gáborné

Tagintézményei:
.
Jutai Tagóvoda Tagóvoda vezető: Pavlin Lajosné
7431 Juta, Dózsa Gy. u. 29.
Telefon: 06-82/ 320-654


Általános Tudnivalók

Ezen házirend:
 • a 2011.-évi CXC- törvény a nemzeti köznevelésről
 • a Közoktatásról szóló-többször módosított- 1993. évi LXXXIX törvény hatályos paragrafusai
 • a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • a gyerekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény rendelkezései és módosításai alapján készült.

A házirend hatálya: a házirend az óvoda minden pedagógusára, illetve valamennyi alkalmazottjára, az intézménybe járó gyerekekre és szüleikre vonatkozik.
A házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértés.

A házirendet:
- az intézmény vezetője, illetve az intézményi házirend alapján a tagintézmény óvodavezetője készíti el,
- és a nevelőtestület fogadja el.
A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői munkaközösség egyetértési jogot gyakorol.
A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.

A Házirend módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők képviselőik útján, illetve a nevelőtestület erre javaslatot tesz. A Házirend a kihirdetés, és kifüggesztés napján lép hatályba, a hatályba lépést követően az intézmény valamennyi dolgozójára, az intézményt igénybe vevő gyerekekre és szüleikre vonatkozik.

Az óvoda törvényben meghatározott feladata:
 • ellátásának keretei között felelős a gyerekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért
 • az óvoda felelős a gyerekközösség kialakításáért, fejlődéséért
 • az óvoda a gyerek személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttműködik a szülővel
 • az óvoda a gyerekközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját


Óvodánk már 35 éve fogadja a gyerekeket sokoldalú, szakképzett óvónők közreműködésével. Három azonos életkorú csoportban valósulnak meg a foglalkozások.
Törekszünk harmonikus, derűs, családias légkört teremteni, amelyben a gyerekek felszabadultan, jól érzik magukat. Ezáltal lehetőség nyílik a szenzibilis, gátlásos, nehezen oldódó gyermek számára is a beilleszkedésre, képességei mélyebb kibontakoztatására.

Óvodánk célja:
 • tradicionális értékek átadása a gyerekeknek: a „jeles napok” megismerése, környezetünk szeretete, megóvása, az egymás és a felnőttek tiszteletére nevelés elsődlegessége,
 • biztonságos tájékozódás kialakítása a gyerekek szűkebb és tágabb környezetében,
 • a gyerekek érdeklődésének felkeltése, illetve kielégítése az óvodai és óvodán kívüli tevékenységekkel, programokkal.

Gyermeknevelési módszerünk az őszinte gyermekszeretetben, a gyermek tiszteletében, egyéni fejleszthetőségének hitében keresendő. Mindent megteszünk azért, hogy gyermekeink érdeklődő, a világra nyitott, a jót aktívan befogadó egyénné váljanak. Tiszteljék társaikat, a felnőtteket és önmagukat. Ismerjék meg a valódi értékeket. Tudjanak örülni, lelkesedni.Az óvoda legfőbb célkitűzése, hogy a gyerekek szeretetteljes, nyugodt légkörben, számukra megfelelő körülmények között töltsék óvodás éveiket . A napi tevékenységek során arra törekszünk, hogy egyensúlyba tartsuk az életkori sajátosságoknak megfelelő készségfejlesztést, és az önfeledt játékot.
Nevelési munkánkkal elősegítjük, hogy intézményünkből jól kommunikáló, saját véleményalkotásra képes, nyitott, egészséges, az iskolába jó esélyekkel induló gyerekek kerüljenek ki.
A gyerekek napirendjét úgy alakítjuk, hogy a játék, a mozgás, a változatos intellektuális tevékenységek egyensúlyba legyenek. A változatosságon, sokszínűségen kívül törekszünk a gyermekek ideális ( saját személyükre szabott ) terhelésére.
Az önfeledt játék rendkívül fontos a gyermek egészséges fejlődéséhez.
Meggyőződésünk, hogy csak a családokkal együttműködve lehet igazi eredményt elérni a gyereknevelésben.

Az egészségmegőrzésben a prevenció, (megelőzés) fontosságát valljuk, ezért lehetőséget adunk a megfelelő mennyiségű „sportolásra”, mozgásra. A gyerekek egészségi állapotát a háziorvos, és védőnő, fogaik épségét fogorvos ellenőrzi évente néhány alkalommal.

A gyermek kötelességei:
A gyermek kötelessége hogy:
 • részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon,
 • óvja saját és társai testi épségét, egészségét
 • megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét
 • megőrizze, illetve az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat, eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit
 • az óvoda vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, és óvodás társai emberi méltóságát, jogait tiszteletben tartsa.A gyermek jogai:
 • A gyermeknek joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.
 • A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani, fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek.
 • A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében.
 • A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön.
 • A gyermeknek joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért.
 • Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön.
 • Joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.


A szülő kötelességei:
A szülő kötelessége, hogy:
 • Gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését.
 • Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének teljesítését.
 • Tiszteletben tartsa az óvoda pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk.
 • Gyermekével, ha szükséges megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a gyerekkel foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésben foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a jegyző kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására.


A szülő jogai:
 • A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.
 • A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy gyermeke óvodába járásához-a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint- anyagi támogatást kapjon.
 • A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét
 • Megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról.
 • Gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.
 • Kezdeményezze szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában mint választó és mint megválasztható személy részt vegyen.
 • A nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon.
 • Személyesen vagy képviselői útján-jogszabályban meghatározottak szerint-részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában.
 • Az oktatási jogok biztosához forduljon.


A pedagógus kötelességei:
 • Nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokultúrális helyzetét,
 • A különleges bánásmódot igénylő gyerekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel, bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek felzárkóztatását elősegítse.
 • Segítse a tehetség felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges gyerekeket.
 • Egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre nevelje a gyerekeket.
 • A gyerekek, szülők valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon.
 • A gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka-és balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával.
 • Részt vegyen a számára előírt pedagógus- továbbképzéseken, folyamatosan képezze magát.
 • A pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse.
 • Pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az ünnepségeken, rendezvényeken.
 • Megőrizze a hivatali titkot.
 • Hivatásához méltó magatartást tanúsítson.
 • A gyermek érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel.A pedagógus jogai:
 • A személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét elismerjék
 • A pedagógiai program alapján az ismereteket, nevelési-oktatási módszereit megválassza.
 • Hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, intézményi és fenntartói információkhoz.
 • A nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjának megalkotásában, elfogadásában és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat
 • Az oktatási jogok biztosához forduljon.


Az óvodai beiratkozás és egyéb tudnivalók:

A beiratkozást megelőzi a szülők írásos tájékoztatása az időpontról.
A beiratkozás a gyermek és szülei személyes megjelenésével történik, a gyerekre vonatkozó adatok rögzítésével
A beiratkozás a jelentkezési lap kitöltésével válik érvényessé.

Nevelési alapelveink:
Óvodásainkat a tradicionális nevelés alapján a felnőttek, és egymás tiszteletére neveljük:
 • arra, hogy el tudják fogadni társaik egyéniségének különbözőségét, másságát,
 • tudják kifejezni magukat (érzéseiket), de képesek legyenek alkalmazkodni is,
 • az esetleges nézeteltéréseket ne durvasággal, erőszakkal, árulkodással oldják meg.
Igyekszünk határozott, ugyanakkor megértő gyerekeket nevelni. Kérjük, hogy törekvésünk sikere érdekében, otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben.

Az óvodáink működése, nyitvatartási rendje:

A nevelési év: szeptember 01- augusztus 31-ig tart.
Az oktatási év: szeptember 01- június 15-ig tart.

Nevelésnélküli napok és szünetek:
 • Az óvodák a nyári időszakban felújítási, takarítási munkák miatt legfeljebb négy hétig zárva tartanak.
A zárás pontos idejéről legkésőbb az utolsó szülői értekezleten tájékoztatni kell a szülőket.
 • Szüneteink: Október 23.
November 1.
Karácsony és Újév
Március 15.
Pünkösd
Augusztus 20.
Az iskolai őszi és tavaszi szünet ideje alatt az óvodák nyitva tartanak a szülők igényeinek megfelelően.

 • Az óvoda vezetője legfeljebb 5 nap nevelés nélküli munkanapot rendelhet el az óvodapedagógusok továbbképzése céljából. A nevelés nélküli munkanap idejéről legalább 7 nappal a zárva tartás előtt a szülőket értesíteni kell. A gyermekét elhelyezni nem tudó szülő gyermekének, felügyeletet biztosítani kell.

 • Az óvoda nyitvatartási ideje: hétfőtől-péntekig / 5 napos /
Somogyjádon, Osztopánban, Jutában reggel 7.00-17.00-ig
Mernyén, Magyaratádon: 6.30-17.00-ig
Somodorban: 7.30-16.00-ig
Szentgáloskéren: 7.00-16.00-ig
Somogygesztiben: 7.45-15.45-ig
Szükség esetén a nyitva tartás rugalmasan változik a szülők igényeinek megfelelően.             
           
Napirend
Időpont
Tevékenység
7 órától
7.30 óráig
Gyülekezés a kijelölt ügyeletes csoportban, játék, majd 7.30-tól a gyerekek a saját délelőttös óvónőjükkel csoportszobáikba vonulnak, ott szintén játék, készségfejlesztés.

8.30 perctől
Tízórai

9 órától
Délelőtti foglalkozások (mese, vers, ének-zene, torna, környezetünk tevékeny megismerése, festés - rajzolás- kézimunka), logopédiai fejlesztések,  SZABAD  JÁTÉK

10.30 perctől
Készülődés az udvarra, játék a szabadban , séták, megfigyelések vagy játék a csoportszobában.

11.50 perctől
Tisztálkodás, ebéd, fogmosás, pihenéshez készülődés.

12.30 perctől
Mese, délutáni alvás, csendes pihenő.

14.30 perctől
16 óráig
Ébredés, tisztálkodás, fésülködés, uzsonna, délutáni foglalkozások, játék.
Az utazó gyerekek készülődnek az iskolabuszra.

16 órától
17 óráig
Csoportösszevonás, játék, különféle tevékenységek,
Folyamatos hazabocsátás


Gyermekek az óvodában


 • A gyermek igénybe veheti az óvodát, amikor a 2.5 (3.) életévét betöltötte, ha teljesen egészséges, ha megbízhatóan ágy és szobatiszta, ha a szülő a térítési díjat megfizeti
 • Kötelező az óvodába járás annak a nevelési évnek az első napjától, melyben a gyermek az 5. életévét betöltötte. ( legalább napi 4 óra ). A fenntartó jelzése alapján a tanköteles korú, de óvodába nem járó gyermeket az óvónők felkeresik.

 • Az óvodába járás alól indokolt esetben felmentést az óvodavezető adhat /pl: orvosi javaslatra /

 • A nevelés három éves kortól az iskolába szükséges fejlettség eléréséig tart.
 • Tankötelezetté válik a gyermek legkorábban abban az évben, melyben a hatodik életévét augusztus 31-ig betölti, legkésőbb abban az évben, melyben a nyolcadik életévét betölti.

Az óvónők megfigyelései és mérései végig kísérik a gyermekek fejlődődét az óvodába lépéstől az iskolakezdésig. Ezek a mérések az adott csoportokban évente megtörténnek, melyről a szülők írásos tájékoztatást is kapnak.
Az iskolai beiratkozáshoz szükséges óvodai szakvéleményt az óvoda állítja ki, legkésőbb
négy héttel a beiratkozás előtt.
Ha további óvodai nevelés indokolt az határozatban kerül rögzítésre, szükség esetén a Szakértői Bizottság, a Nevelési Tanácsadó szakvéleményének kikérésével.
A gyermekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok

 • Az óvodában csak teljesen egészséges gyerek tartózkodhat! Beteg, megfázott, gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyerek bevétele az óvodába a gyerek biztonságos gyógyulása és a többi gyerek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges.
 • Az óvónőknek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadni a gyereknek. Kivéve allergia és magas láz csillapítására szolgáló készítmények.
 • Az oktatási év alatt (09.01.-06.15.) betegség miatti hiányzás után az orvosi igazolás ÁNTSZ által előírt szabály.
 • Az óvónő teendője baleset vagy napközben történt megbetegedés esetén: A gyereket haladéktalanul el kell látni / a csoport felügyeletét erre az időre meg kell szervezni /.A baleset súlyosságától függően orvosról gondoskodni kell.
 • Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén az ellátás után az óvónő értesíti a szülőt, hogy minél hamarabb vigyék el a gyermeket. Ezután a szülő gondoskodik az orvosi ellátásról. Ilyen esetekben is csak orvosi igazolással jöhet újból óvodába a gyermek.
 • Fertőző betegség esetén a szülőknek bejelentési kötelezettsége van. Az intézmény pedig a bejelentést követően jelez az ÁNTSZ felé, és fertőtlenítő takarítást végez.
 • Az egészségvédelem érdekében a tisztasági szokásokat, szabályokat kérjük tartsák be, az óvoda helyiségeit a gyerekeken és a dolgozókon kívül más nem használhatja. Ez a szabály érvényes az üres csoportokra is.

A gyermekek ruházata az óvodában

 • A gyermekek ruháit, cipőit, táskáját a kijelölt helyen helyezzék el. Praktikus ezeket jellel ellátni. Ruházatuk kiválasztásánál törekedjenek arra, hogy a gyerekek számára is kényelmes, praktikus és kezelhető legyen.
 • Fontos, hogy az átöltözéshez legyen tartalékruha. / póló, pulóver, nadrág, rövidnadrág, alsónadrág, zokni / Szüksége még váltócipő és torna felszerelés.
 • Óvodai ünnepeinkről, azok idejéről, az ünneplés módjáról, ünnepi ruha szükségességéről időben tájékoztatást adunk.
 • Az óvoda biztosítja a foglalkozásokhoz az eszközöket, így csak a gyermek személyes holmijára van szükség.
 • A gyermekek otthonról hozott játékaiért és értéktárgyaikért az intézmény felelősséget nem vállal.


A gyermekek étkeztetése

Az étkezések időpontja: 8.30 perctől: Tízórai
12 órától: Ebéd
14.30 perctől: Uzsonna
Konkrét programok módosíthatják a fenti étkezési időpontokat pl.: kirándulások, színházlátogatás stb.
 • Az óvoda területén a gyermekek egyéni étkezése, nassolása otthonról hozott édességgel a többi gyerek előtt nem etikus, valamint az óvoda tisztán tartását is zavarja. / rágógumi, csokoládé, üdítő.. /
 • Születésnap megünneplésére szánt száraz sütemény, vagy vásárolt torta (blokkal) behozható, de a behozott süteményekből is ételminta tárolási kötelezettségünk van.
 • A heti étrendről az óvoda folyosóján kifüggesztett étlapon tájékoztatjuk a szülőket.
 • Az étkezési díj befizetése a megjelölt időben az óvoda (Juta és Osztopán), illetve az iskola épületében történik.
 • A szülő – saját kezdeményezésére – a fenntartó által meghatározott díjfizetési kedvezményben részesülhet. / 50%, 100%, kedvezmények /
 • Minden távolmaradást- a térítési díj jóváírása miatt is – előre be kell jelenteni az óvónőnek lehetőleg reggel 8 óráig.
 • Az óvodák „konyhájában ”egészségügyi okokból csak a személyzet tartózkodhat.


A gyermekek érkezésének és távozásának rendje

 • A gyermek érkezése a csoport napirendjéhez igazodva az óvodai tevékenységek megzavarása nélkül történik. ( legkésőbb 8.30-ig )
 • Más településről érkező gyermekeinket iskolabusz szállítja, közalkalmazotti kísérettel.
 • A gyermekek felügyelete az óvónő feladatat a csoportba megérkezéstől, a csoportból távozásig. A szülő tartozik felelősséggel gyermekéért, amíg a csoportból távozás után az óvoda területén tartózkodik. (pl: udvari játék )
 • A gyermek az óvodába csak szülő / törvényes képviselő / kíséretében érkezhet, illetve távozhat. Más személy a gyermeket csak felhatalmazással viheti el az óvodából. Szintén a szülő írásbeli kérelme szükséges ahhoz, hogy a gyermek 6 éves kortól egyedül hazaengedhető legyen. Délután 14 óra 30 perctől történhet a gyerekek hazavitele.
 • Gyermekeinket szeretnénk arra nevelni, hogy szüleiket, s az ő idejüket tiszteljék azzal is, ha megérkeznek értük az óvodába, játékukat helyére téve, elköszönjenek társaiktól, óvónőjüktől és ne várakoztassák szüleiket. Nem mindig könnyű a gyermeki játék utáni vággyal szemben, de kérjük ne engedjék vissza a gyermeküket az öltözőből semmilyen indokkal. Későbbi, nem kívánatos szokást előzhetünk meg következetességünkkel.
 • A gyermekek elviteléről minden esetben (az udvaron főleg) az óvónőnek szólni kell.
 • A gyermekek érkezésekor, vagy elvitelekor a szülő nem mehet be a csoportszobába, csak kivételes alkalmakkor, Pl. beszoktatás, nyílt nap, akkor is benti cipőben vagy papucsban.
 • Ha a gyermekér nem érkeznek meg az óvoda zárásáig az óvónőnek kötelessége a szülőket telefonon értesíteni. Amennyiben nem érhetők el telefonon gondoskodnia kell a gyermek hazakíséréséről.
Kapcsolattartás, együttműködés, nevelési elvek

 • Óvodánkba járó gyerekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát. A konfliktusokat ne durvasággal, erőszakkal oldják meg. Kérjük, erősítsék ezt a törekvésünket otthon is.
 • Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükséges az együttműködés. Kérjük a szülőket, hogy se gyerekekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetések miatt ne vonják el hosszabb időre az óvónőt a csoporttól. Az együttműködésre alkalmas fórumok:
  • szülői értekezletek évente 3 alkalommal
  • nyílt napok
  • fogadóórák előzetes egyeztetés alapján a szülők igénye szerint
  • eseti megbeszélések

 • A gyermekükkel kapcsolatos információt, tájékoztatást csak a gyerek saját óvónőjétől vagy az óvodavezetőtől kérjenek.


Egyéb, az intézmény biztonságát garantáló szabályok


 • Dohányozni az óvoda területén TILOS!
 • Alkohol és drog fogyasztása az intézmény egész területén TILOS!
 • Az óvoda területén kereskedelmi, ügynöki tevékenység nem folytatható, kivétel az óvoda által szervezett rendezvény alkalmával.
 • Tűz- bombariadó esetén a gyerekek biztonságának, épségének megóvása a veszélyes helyzetek megoldását tartalmazó Tűz- és Bombariadó Terv alapján történik. A gyerekeket a közeli iskolában helyezzük biztonságba.

 • A pedagógus és a szülő feladata a gyermek egészsége, testi épsége megőrzéséhez szükséges ismeretek átadása, az eszközök épségének folyamatos ellenőrzése, balesetek megelőzése. Különös figyelmet kell fordítani a baleseti forrásokra és a velük kapcsolatos szabályok és feladatok ismertetésére.


        Balesetvédelmi szabályok
                                      

Helyszínek
Baleseti források
Szabályok-feladatok az óvodában
Gyermek által használt helyiségek
Ajtó használata
Az ajtót kilinccsel nyitják és csukják, ajtórésbe ne nyúljanak.

Lépcsők, közlekedő folyosók
Óvatosan, lassan, egymásba nem kapaszkodva közlekedjenek a lépcsőn, a frissen mosott folyosón lassan közlekedjenek.

Nem megfelelő lábbeli
Veszélyes a papucs használata, megfelelő méretű, nem csúszós talpú cipő viselése ajánlott
Eszközök, tárgyak
Játékeszközök
Veszélyes  szúrós, éles eszközök használata ( olló ), adott helyen felnőtt felügyelete mellett megengedett.

Edények, eszközök
A helyes étkezési szokások betartása,   (eszközfogás)

Rágógumi, pénz, keménycukor, kés, nyaklánc, lógós fülbevaló, gyűrű
Nem ajánlott az óvodába, fokozottan balesetveszélyes
Tornaszoba
Tornaszerek
Csak felnőttek felügyelete mellett használhatók a rendeltetésnek megfelelően.

Tornafelszerelés
A gyermek méretének megfelelő cipő és ruha a biztonságos.
Udvar
Mászóka, favár
A függő és mászószerekre csak üres kézzel, egyesével, kapaszkodva lehet felmenni.

Hinta
Ki és beszállni csak oldalról megközelítve szabad a hintába. A hintát csak óvónő lendítheti meg, gyerekeknek nem megengedett.

Csúszda
A játszószeren csak ülve és előrenézve szabad lecsúszni.

Libikóka
Ülve, kapaszkodva, a leszállásnál a társa ügyelve kell használni.

Homokozó
Nem szórják egymás ruhájára, szemébe, illetve a homokozón belül építsenek.
Bízunk abban, hogy házirendünk betartása senkinek gondot nem okoz.
A házirend nyilvánosságra hozatala szülői értekezleten történik, majd a megismerhetőség folyamatos biztosítása céljából az intézmény épületében kifüggesztésre kerül.

A házirenden kívüli, óvodáink működésével, hagyományaival kapcsolatban felmerült kérdésekkel forduljanak bizalommal az óvodavezetőhöz, a tagóvoda vezetőkhöz, illetékes munkatársaikhoz, illetve a szülői munkaközösség tagjaihoz.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése